EMFA WOLFER+

EMFA WOLFER+ (KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA VE YÖNETİM SİSTEMİ) NEDİR?

ERP, bir organizasyon bünyesinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin tek bir noktada entegre edilerek bütünleşik bir yapıya kavuşturulduğu, kurumsal kaynakların(finans, iş gücü, malzeme, vb.) bir araya getirilerek operasyonel verimliliğin artırıldığı, iş akışlarının dinamik olarak yönetildiği ve organizasyon tarafından belirlenen performans ölçütleri ışığında iyileştirmelerin yapıldığı uygulama sistemi yazılımlarıdır.

ERP'nin başarıya ulaşmasındaki en büyük etken, tamamen birbiriyle entegre çalışan uygulamaların modüler bir yapıda kullanıcıya sunularak isteklerin doğru bir şekilde karşılanabilmesidir.

ERP ’nin amacı, mevcut kullanılan süreçlerin  sadece yazılım ortamına aktarılması olarak düşünülmemelidir. Asıl amaç; tüm süreçlerin verimliliği arttıracak şekilde iyileştirilmesidir.

 

EMFA WOLFER + AVANTAJLARI

 

 • Dijital Dönüşüm
 • Dinamik Raporlama
 • Düşük Maliyet
 • Etkin İletişim
 • Fonksiyonel Yönetim • Gerçek Zamanlı Maliyet Analizi
 • Hızlı Entegrasyon
 • İyileştirilebilir Süreç Yönetimi
 • İzlenebilir İş Akış Yönetimi
 • İzlenebilir İş Akış Yönetimi
 • Karar Destek Sistemi
 • Kontrol Edilebilir Ekip Yönetimi
 • Merkezi Altyapı
 • Müşteri Memnuniyeti
 • Modüler ve Esnek Yapı
 • Operasyonel Yönetim
 • Risk Yönetimi
 • Sınırsız Lisanslama
 • Sorgulanabilir Süreç Yönetimi
 • Uçtan Uca Bağlı Entegre Sistem
 • Verimlilik Artışı
 • Yüksek Güvenlik

EMFA WOLFER+ 9 MODÜLDEN OLUŞMAKTADIR

 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Bütçe Yönetimi
 • Mali İşler Yönetimi
 • Depo-Stok Yönetimi
 • Bakım-Onarım Yönetimi
 • Satınalma Yönetimi
 • Üretim Yönetimi
 • Satış Yönetimi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MODÜLÜ

Kamu Kurum ve Kuruluşların bünyesinde barındırılan tüm personelin, işe başlangıcından Kurumdan ayrılmasına kadar olan tüm süreçlerin sistem üzerinde takip edildiği, iç ve dış modüller ile gerekli entegrasyonların yapıldığı ve dinamik raporların alınabildiği ana sistemdir.

İNSAN KAYNAKLARI MODÜLLERİ

 • Özlük Modülü
 • Sicil Modülü
 • Kadro/Hizmet Takip Modülü
 • Bildirim Modülü
 • Hareket Modülü
 • Terfi Modülü
 • Performans Yönetim Modülü
 • İzin/Sağlık Raporu Modülü
 • Disiplin Modülü
 • Eğitim/Sınav Modülü
 • Belgelendirme/Sertifikalandırma Modülü
 • Üyelik Modülü
 • Rotasyon Yönetim Modülü
 • Yardım/Kesinti Modülü
 • Mesai/Puantaj Modülü
 • Bordro Tahakkuk Modülü
 • Harcırah Modülü

BÜTÇE YÖNETİMİ MODÜLÜ

Kamu Kurum ve Kuruluşların bünyesinde bulunan birimlerden gelen gelir ve gider bütçe taleplerinin kayıt altına alındığı, değerlendirildiği, onaylandığı, analitik bütçe usulüne göre birim bütçelerinin ve kanuni raporların/cetvellerin oluşturulduğu ana sistemdir.

BÜTÇE YÖNETİMİ MODÜLLERİ

 • Talep Modülü
 • Planlama Modülü
 • Bütçe Modülü
 • Raporlar Modülü
 • Cetveller Modülü
 • Ödenek Modülü
 • Gerçekleşme Modülü

MALİ İŞLER YÖNETİMİ MODÜLÜ

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Muhasebe departmanlarına yönelik Türkiye Finansal Raporlama Sistemi(TFRS) / Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Vergi Usul Kanuna göre hazırlandığı, iç ve dış modüller ile gerekli entegrasyonların yapıldığı ve dinamik raporların alınabildiği ana sistemdir.

MALİ İŞLER YÖNETİMİ MODÜLLERİ

 • Genel Muhasebe Modülü
  • Hesap Planı İşlemleri
  • Fiş (Açılış, Kapanış, Yevmiye, Tahsilat,

Tediye, Mahsup, Kur Farkı vb.) İşlemleri

  • Bilanço İşlemleri
  • Yansıtma İşlemleri
  • Teminat İşlemleri
  • Kredi İşlemleri
  • Cari Kart/Hareket İşlemleri
  • Mutabakat İşlemleri
 • Finans Modülü
  • Tahakkuk İşlemleri
  • Tahsilat İşlemleri
  • Banka İşlemleri
  • İcra İşlemleri
 • Sabit Kıymetler Modülü
 • Fatura Modülü(E-Fatura)
 • Maliyet Muhasebesi Modülü
 • Mali Defterler Modülü
  • Kasa Defteri
  • Yevmiye Defteri
  • Büyük Defter(Defter-i Kebir)
  • Muavin Defterler
 • Mali Tablolar Modülü
  • Bilanço Tablosu
  • Kesin Hesap Cetveli
  • Geçici/Kesin Mizan
  • Nakit Akış Tablosu
  • Gelir Tablosu
  • Konsolide Mali Tablolar
 • E-Beyanname Modülü
  • Damga Vergisi
  • Muhtasar Vergisi
  • Kurumlar Vergisi
  • KDV1 Vergisi
  • KDV2 Vergisi
  • Geçici Vergi

DEPO-STOK YÖNETİMİ MODÜLÜ

Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak Depo-Stok-Demirbaş alt yapısının oluşturulduğu, iç ve dış modüller ile gerekli entegrasyonların yapıldığı ve dinamik raporların alınabildiği ana sistemdir.

DEPO-STOK YÖNETİMİ MODÜLLERİ

 • Stok İşlemleri Modülü
 • Depo Yönetim Modülü
 • Talep Yönetim Modülü
 • Planlama Modülü
 • Zimmet Modülü
 • Amortisman Modülü
 • Değer Artırımı/Yeniden Değerleme Modülü
 • Devir/Transfer Modülü
 • Kayıttan Düşme/İmha Modülü
 • Sayım Modülü

BAKIM ONARIM YÖNETİMİ MODÜLÜ

Kamu Kurum ve Kuruluşların bünyesinde bulunan makine ve tesislerin faal halde kalabilmesi için gerekli bakım ve onarım faaliyetlerinin yönetildiği, iç ve dış modüller ile gerekli entegrasyonların yapıldığı ve dinamik raporların alınabildiği ana sistemdir.

BAKIM ONARIM YÖNETİMİ MODÜLLERİ

 • Periyodik Bakım Modülü
 • Koruyucu Bakım Modülü
 • Önleyici Bakım Modülü
 • Muayene Modülü
 • Arıza Kayıt Modülü
 • Görev Emri Modülü
 • Hasar Tespit Modülü
 • Revizyon Modülü
 • Malzeme Analiz Modülü

SATIN ALMA YÖNETİMİ MODÜLÜ

Kamu İhale Mevzuatına uygun olarak satın alma alt yapısının oluşturulduğu, iç ve dış modüller ile gerekli entegrasyonların yapıldığı ve dinamik raporların alınabildiği ana sistemdir.

SATIN ALMA YÖNETİMİ MODÜLLERİ

 • Talep Yönetim Modülü
 • Bütçe Kontrol Modülü
 • Planlama Modülü
 • Tedarikçi Modülü
 • Teklif Modülü
 • Komisyon/Değerlendirme Modülü
 • Kabul Modülü

ÜRETİM YÖNETİMİ MODÜLÜ

Kamu Kurum ve Kuruluşlardaki üretim sürecine tam hakimiyet sağlamak için gerekli işlemlerin kayıt altına alındığı, takip edildiği, iç ve dış modüller ile gerekli entegrasyonların yapıldığı ve dinamik raporların alınabildiği ana sistemdir.

 

ÜRETİM YÖNETİMİ MODÜLLERİ

 • Ürün Ağacı Modülü
 • Talep Yönetim Modülü
 • Üretim ve Kapasite Planlama Modülü
 • Reçete Modülü
 • Rota-Operasyon Modülü
 • Kalite Yönetim Modülü
 • Sevkiyat Modülü
 • Yönetim/İzleme Modülü
 • Finans Modülü

SATIŞ YÖNETİMİ MODÜLÜ

Kamu Kurum ve Kuruluşların bünyesinde gerçekleştirilen tüm satış süreçlerinin yönetildiği, iç ve dış modüller ile gerekli entegrasyonların yapıldığı ve dinamik raporların alınabildiği ana sistemdir.

SATIŞ YÖNETİMİ MODÜLLERİ

 • Müşteri Yönetim Modülü
 • Satış Operasyon Modülü
 • Teklif Modülü
 • Sipariş Modülü
 • Sözleşme Modülü
 • Sevkiyat/Teslimat Modülü
 • İrsaliye/Fatura Modülü
 • Finans Modülü

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MODÜLÜ (CRM)

Kamu Kurum ve Kuruluşların içeriden veya dışarıdan gelebilecek istek, talep, şikâyet, öneri vb. bildirimlerin kayıt altına alındığı, yönetildiği, iç ve dış modüller ile gerekli entegrasyonların yapıldığı ve dinamik raporların alınabildiği ana sistemdir.

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MODÜLLERİ (CRM)

 • Müşteri Yönetim Modülü
 • Bildirim Takip Modülü
 • İletişim Yönetim Modülü
 • Süreç Yönetim Modülü
 • SLA Takip Modülü
 • Performans Yönetim Modülü

TAMAMLAYICI MODÜLLER

 • Duyuru Modülü
 • Geri Bildirim Modülü
 • Görevlendirme/Yetki Devri Modülü
 • Haberleşme Modülü
 • Hata Takip Modülü
 • Hatırlatma Modülü
 • Kullanıcı/Hesap Modülü
 • Log Modülü
 • Parametre Modülü
 • Raporlama Modülü
 • Servis Entegrasyon Modülü
 • Toplu Gönderim(SMS, E-Posta, Offline Mesaj vb.) Modülü
 • Yardım Modülü
 • Yetkilendirme Modülü